Skip to content

命名空间namespace

js
// ts编译默认会把变量打包到全局变量
// 全局变量会污染代码命名,使代码不好维护

// 1、namespace 类似模块化

namespace Home { // 只暴露Home到全局变量
  // 只需要export Header,再使用Home即可调用
  export class Header {
  }
  // 【编译后:var Home...Home.Header = Header;】
  // 没有export的方法/类是没办法调用的,也不会暴露到全局中
  class Main {
  }
}